bouwstenen

Een transitieprogramma is opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Deze staan hieronder kort omschreven. Meer weten? 

Klantwaardebepaling

Is het duidelijk wat waarde toevoegt voor de klant en waartoe hij écht bereid is te betalen? Om alle neuzen in de organisatie dezelfde kant op te krijgen, en om te kunnen stoppen met zaken die niks toevoegen, is het van belang dit grondig uit te werken. 

Brownpapersessies

Men neme een stuk groot bruin papier, stiften, en posts its. De aloude 'brownpapersessie' is nog steeds de beste manier om een (niet data-gedreven) proces in kaart te brengen. Medewerkers raken betrokken en de mate van interactie is groot.

Consumer touch points

Het verschil wordt niet alleen gemaakt bij het leveren van het (eind)product (of de dienst), maar bij alle interacties die de klant met jouw organisatie heeft. Het is dus van belang deze momenten te (her)kennen en hier heel bewust mee om te gaan.

KPI Definities

De Kritische Prestatie Indicator (KPI)-definitie vertelt niet alleen wát we willen meten, maar ook: hóe we het meten, in welke dimensies, in welke frequentie, vanuit welke (bron)systemen, etc.

KPI schetsen

Nadat een goede definitie is opgesteld, is het maken van een goede schets de volgende stap om te komen tot een goede visualisatie die daadwerkelijk helpend is. Hiermee valt of staat het succes van de KPI.

KPI oorzaak & gevolg

Eenzijdig sturen op één KPI kan desastreuse gevolgen hebben. Het is daarom van groot belang dat de samenhang tussen KPI's voor iedereen helder is.

lopende projecten

Een relevante vraag die veel te weinig wordt gesteld: hoe dragen de lopende projecten bij aan de realisatie van de strategie? Zou het slim kunnen zijn om projecten op te nemen in een overkoepelend programma, zodat er beter regie op gevoerd kan worden?

Process mining

Bij process mining worden de (geautomatiseerde) activiteiten in kaart gebracht aan de hand van software. Hieruit volgt automatisch een procesmodel, waarbij het duidelijk wordt welke weg de klant daadwerkelijk bewandelt.

digitalisering & IPA

De wereld digitaliseert. Welke tools en technieken kunnen er worden ingezet om de klantreis te optimaliseren (bijvoorbeeld door self-service mogelijk te maken)? IPA (Intelligent Process Automation) behelst een analyse van welke processen te automatiseren zijn.

Business Intelligence

Wanneer de structuur is opgezet en alle KPI's zijn uitgewerkt is het tijd om de boel te (semi-)automatiseren. Hier zijn vele softwarepakketten voor te krijgen, waaronder het (gratis te gebruiken) power BI.

Agile manifesto

Oorspronkelijk ontwikkeld in de IT, maar tegenwoordig veel breder gebruikt (voornamelijk in productontwikkeling): het Agile manifesto. Het biedt handvaten voor een manier van denken die de organistatie meer Agile (letterlijk: wendbaar) maakt.

Agile principes

Volgend op het Agile Manifesto is er een 12-tal principes. Ze vormen samen een leidraad voor hoe men zou moeten samenwerken om optimaal van Agile te profiteren.

Lean principes

Het zeer succesvolle en breed gebruikte Lean kent 5 principes. Goede toepassing van deze principes laat een organisatie altijd beter presteren.

lean verspillingsAnalyse

Terugdringen van verspilling gaat over dingen niet meer doen die niks toevoegen. De 8 verspillingstypen zijn: fouten, overproductie,  wachten, talent, transport, voorraad, beweging, overbewerking. De verspillingen herkennen is de eerste stap naar de verbetering.

lean tools

Naast het toepassen van principes en het terugdringen van verspilling, kent Lean nog een grote verscheidenheid aan tools. Denk aan 5S, kanban, takt time, kaizen, SMED etc. Termen die jij mag vergeten, maar waar ik van weet wanneer ik welke moet inzetten. 

six sigma

Met Six Sigma proberen we de resultaten van processen te verbeteren door zoveel mogelijk de variatie eruit te halen. Met name relevant in productie-omgevingen.

Root cause analyse

Door af te rekenen met de grondoorzaak van een probleem kun je écht verbeteren. Het begint met een goede probleem definitie en eindigt met een opgelost (hardnekkig) probleem.

Dag-/weekstarts

Teams kijken samen dagelijks of wekelijks naar hoe de vlag erbij hangt. Realiseren we klantwaarde? Doen we dit effectief en efficient? Een bord met onder meer KPI's zijn de input voor het gesprek.

spoc analyse

De SPOC analyse (span of control) kijkt kritisch naar de opbouw van het organogram. Is de omvang van afdelingen / teams logisch en is dit te behappen voor de leider? Of heeft deze juist tijd over?

Analyse overlegcultuur

Nergens wordt in organisaties zó veel tijd verspild als tijdens overleggen. Het is altijd zinvol om eens kritisch onder de loep te nemen wie met wie praat waarover, en richtlijnen op te stellen voor hoe dit effectief te doen.

nieuwe bouwsteen?

Net zoals iedere organisatie zich continu moet aanpassen aan de veranderende buitenwereld, doe ik dat ook. Geregeld zal er dus kritisch gekeken worden of er bouwstenen moeten worden toegevoegd.